Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.vwic.be of www.vw-invest.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. VWIC BVBA behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over VWIC BVBA

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door VWIC BVBA, met een maatschappelijke zetel aan de Verschansingstraat 48/2, 2000 Antwerpen (België). VWIC is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0502.500.283 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0502 500 283.

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij het kantoor van VWIC BVBA:
Verschansingstraat 48/2, 2000 Antwerpen (België)
Tel.: +32 (0) 3 354 33 23

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u
VWIC BVBA bereiken via het volgende e-mailadres: immo@vwic.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt VWIC BVBA u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van VWIC BVBA, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
  • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van VWIC BVBA, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met ons kantoor;
  • Een communicatieplatform tussen u en VWIC BVBA, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met VWIC BVBA;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee VWIC BVBA u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.
5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan VWIC BVBA u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

VWIC BVBA levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de website vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van VWIC BVBA op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan VWIC BVBA dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. VWIC BVBA doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaar(s) verbonden aan VWIC BVBA, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). VWIC BVBA treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 200 803. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaar(s) van VWIC BVBA kan u terecht op ons kantoor (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van VWIC BVBA erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VWIC BVBA. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VWIC BVBA

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van VWIC BVBA beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor VWIC BVBA aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u VWIC BVBA niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.vwic.be of www.vw-invest.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. VWIC BVBA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.vwic.be of www.vw-invest.be  is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.